NGC评级分数汇总表CASH 6M 5L
2C 7M CHIAO
5C 9M 10F
10C CENT 500C
20C 1/2C S1T
25C $20 S50C
50C FEN S1/2T
S$1 5F 5CHIEN
2M S1M 1/2M
$1 G1M RUPEE
TAEL S2M S5M
100C G2M 6C
200C 5M S10Y
MACE SAR S50Y
3M $5 2FEN
4M $10 MEDAL
FEN 50Y 1/10oz
2F PT50Y 1/4oz
5F G100Y 1/2oz
JIAO S100Y 1oz
2J PT100Y PD50Y
5J PT5Y PT10Y
S5J S150Y G3Y
YUAN G150Y 500Y
S3Y S200Y G20Y
S5Y G200Y G3000Y
G5Y G250Y PD100Y
5Y G300Y G15Y
G10Y S300Y 15Y
S10Y G400Y 20Y
S20Y G450Y 250Y
MEDAL G500Y SILVER
10Y G800Y S50R
G50Y G1500Y S15Y
S25Y G2000Y S50KW
G25Y G1/4OZ COPPER
PT25Y S$50 S$20
25Y G1000Y 25C
S30Y 2000Y 450Y
30Y G10KY BRASS
S35Y 10000Y G1C
S50Y
咨询电话:020-87319218 020-87319228 邮箱:gbngc@126.com 地址:广州市越秀区东风东路753号天誉商务大厦东塔1202室,邮编510080
广州国标钱币收藏品鉴定评估有限公司 钱币鉴定 钱币评估 4399 © 2009版权所有     技术支持:湛江万通ICP部